Podmínky soutěže

Doporučený formát výkresů:
Doporučený formát prací je velikost A3, pro grafické práce A4. Možné je i přizpůsobení formátu dané práci (např. čtvercový formát). Práce uhlem či pastely je nutné dobře zafixovat.

Způsob značení prací:
Do soutěže jsou přijímány pouze práce, které splňují zadání. Na rubu odevzdaných prací musí být ČITELNĚ uvedeno jméno a příjmení autora, věk autora, název soutěžní práce, přesný název a adresa školy, jméno, telefon a e-mail vyučujícího. Děti, které se hlásí mimo školní zařízení, uvedou kontakt na rodiče. Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevracejí, o jejich dalším využití rozhoduje vyhlašovatel soutěže. Můžete si stáhnout soutěžní lístek a vyplněný nalepit na zadní stranu obrázku.

Obrázky posílejte v termínu na uvedenou adresu:
Středisko volného času Lužánky, Lidická 50, Brno 65812

Soutěžní kategorie:
1. kategorie – MŠ (práce dětí ve věku do 6 let, které vznikly v MŠ)
2. kategorie – 1. stupeň ZŠ (práce dětí, které vypracovaly v ZŠ děti ve věku 6 – 10 let)
3. kategorie – 2. stupeň ZŠ (práce dětí, které vypracovaly v ZŠ děti ve věku 11 – 15 let)
4. kategorie – pro děti s handicapem bez omezení věku
5. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti do 6 let
6. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti 7 – 10 let
7. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti 11 – 15 let

Hodnocení prací:
Soutěž bude posuzovat odborná porota. Výsledková listina bude zveřejněna zde nejpozději měsíc po uzávěrce. Ocenění autoři obdrží navíc informace o svém umístění prostřednictvím mailových zpráv adresovaných vedení jejich škol nebo vyučujícím učitelům nebo rodičům.

Propagace nejlepších a vybraných prací:
Oceněné práce bude možné shlédnout na webu soutěže www.detimaluji.cz
Nejlepší a vybrané výtvarné práce budou bezplatně využity pro tvorbu obrazové části stolního kalendáře "Děti malují pro Konto Bariéry", který bude vydán pro nadcházející rok a jehož prodejem budou získávány finanční prostředky na nákup školních pomůcek pro zdravotně postižené děti (www.kontobariery.cz/projekty).
Vybrané práce budou vystaveny v prostorách SVČ Lužánky.

Zaslané práce se nevracejí. Pořadatel s vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Obrázky, které nejsou vybrány se nearchivují, ale odváží do spalovny Brno. Vybrané práce se předají agentuře Antipol Brno CZ, která zajišťuje výrobu kalendáře. K vybraným obrázkům mají přístup pouze osoby, které se podílejí na chodu projektu, tedy soutěže a následně výroby kalendáře. Vybrané obrázky jsou uchovány v archivu po dobu dvou let a poté odvezeny do spalovny Brno.

Souhlas se zpracováním údajů:
Zasláním obrázků do soutěže souhlasí soutěžící se zpracováním osobních údajů, které nebudou předány třetí osobě a slouží pouze pro účely projektu Děti malují pro Konto Bariéry, tedy pro účely výtvarné soutěže a výroby stolního kalendáře.
Poskytujete souhlas, aby SVČ Lužánky, vyhlašovatel soutěže, se sídlem v Brně a agentura Antipol Brno CZ, koordinátor projektu a nakladatel kalendáře, se sídlem v Brně, zpracovával osobní údaje dle těchto podmínek.

Rozsah
- zpracovávat osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s organizovaním celostátní dětské výtvarné soutěže Děti malují pro Konto Bariéry a účastí na této akci
- zpracováno bude jméno, příjmení, věk, kategorie soutěžícího, dále kontaktní údaje školy, kterou autor navštěvuje, jméno, příjmení, konktaktní údaje (email, telefon) vyučujícícho, jméno, příjmení, konktaktní údaje (adresa, email, telefon) na rodiče soutěžícího, jestliže se soutěžící přihlašuje mimo školní zařízení

Účel
- údaje se budou zpracovávat pro účely odběru účasti v soutěži
- pro účely informací o aktivitách souvisejících se soutěží
- informace o vítězích a informace vítězům
- obdržení věcných cen
- zpracování statistických údajů o soutěži

Právní základ zpracování osobních údajů
- právním základem zpracování je tento souhlas a skutečnost, že osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění účelu účasti na celostátní dětské výtvarné soutěže Děti malují Pro Konto Bariéry na níž jste se  přihlásili a dále za účelem informování o aktivitách se soutěží souvisících.
- osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou daje zpracovány
- SVČ Lužánky a Antipol Brno CZ budou osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem výše uvedeným po dobu nutnou k naplnění tohoto účelu.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
- tento souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat a to prostředníctvím emailu
- odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu .

Osoby s přístupem k osobním údajům
- k osobním údajům mají přístup jen pověřené osoby, které se přímo podílejí na chodu celostátní dětské výtvarné soutěže Děti malují pro Konto Bariéry. Tyto osoby byly seznámeny s požadavky GDPR budou dostatečně chránit vaše osobní údaje

Práva, která souvisejí s ochranou osobních údajů
- máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas, opravit nebo doplnit osobní údaje, omezit zpracování, vznést námitku či stížnost, přístup ke svým datům,být informován o porušení zabezpečení údajů, výmazu a dalí práva stanovená GDPR
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jestliže jsou podle vás zpracovány neoprávněně

Následky neposkytnutí osobních údajů
- osobní údaje jsou poskytovány zcela doprovolně
- v případ, že nejsou poskytnuty, nehrozí žádná sankce, ale rovněž nebude možná účast v soutěži Děti malují pro Konto Bariéry, protože identifikace autorů a poskytnutí potřebných osobních a kontatních údajů je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži

 

 

 

Logo Footer

SVČ Lužánky, Lidická 1880/50, 658 12 Brno
Antipol Brno CZ, Tábor 50D, 602 00 Brno
andrea@projektypomahaji.cz